Logo Brussels Airport
Logo Brucard

WEDSTRIJDREGLEMENT: Holiday Happiness

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company NV/SA (BAC), met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 27/11/2023 tot en met 17/12/2023, 23u59.

ARTIKEL 2

Deze wedstrijd is enkel toegankelijk voor BRUcard-leden. Ben je een reisagent maar heb je nog geen BRUcard? Dan kan je deze hier aanvragen en alsnog meespelen om kans te maken op een van de prijzen.

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud, met uitzondering van: de personeelsleden van BAC en haar partners, haar reclameagentschappen, elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden.

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men naar https://activation.brucard.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer gedurende 30 seconden zoveel mogelijk cadeautjes vangen. Haardvuurtjes die de deelnemer niet kan ontwijken, kosten telkens één punt. Op het einde vult de deelnemer persoonlijke gegevens in en beantwoordt deze persoon de schiftingsvraag. Bovendien kiezen ze of ze op de hoogte willen gehouden worden over aanbiedingen van Brussels Airport en BRUcard.

De speler die het meeste cadeaus verzamelt, wint een e-reader van het merk Kobo (model Clara E2) ter waarde van € 150. Als er sprake is van gelijkspel bepaalt de schiftingsvraag de winnaar. Als er ook dan sprake is van een gelijkspel, dan wint de persoon die het eerst heeft deelgenomen (de vroegste datum).

De tweede prijs is een waardebon van Zalando ter waarde van € 75 euro per waardebon. De winnaars zijn de personen die het tweede, derde en vierde hoogste aantal cadeaus verzameld hebben. Zij winnen elk één waardebon. Als er sprake is van gelijkspel bepaalt de schiftingsvraag de winnaar. Als er ook dan sprake is van een gelijkspel, dan wint de persoon die het eerst heeft deelgenomen (de vroegste datum).

De derde prijs is een waardebon van Bol.com ter waarde van € 50 per waardebon. De winnaars zijn de personen die het vijfde, zesde, zevende, achtste en negende hoogste aantal cadeaus verzameld hebben. Zij winnen elk één waardebon. Als er sprake is van gelijkspel bepaalt de schiftingsvraag de winnaar. Als er ook dan sprake is van een gelijkspel, dan wint de persoon die het eerst heeft deelgenomen (de vroegste datum).

Elke deelname die onvolledig is, wordt uitgesloten van deelname. Elke deelnemer mag maximum één keer deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL 4

Deelnemers kunnen de volgende prijzen winnen:

ARTIKEL 5

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail. De wedstrijd staat onder toezicht van Meester Eric De Belder, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 21, die de winnaars zal aanduiden.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 6

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 5, zal er omtrent deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 7

Er wordt slechts 1 prijs per adres, per familie en per IP-adres toegekend.

Elke poging tot fraude en elke poging tot het kunstmatig verhogen van de kans om te winnen of elke vorm van manipulatie, al dan niet georganiseerd en al dan niet mits het gebruik van een informaticaprogramma, wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

ARTIKEL 8

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 9

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om de actie en de wedstrijd of het verloop te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden of indien omstandigheden buiten de wil van de organisatoren dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10

BAC behoudt zich het recht voor om over de wedstrijd en haar winnaars te communiceren, waaronder voor promotionele doeleinden.

De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de social media, de website en andere digitale- of analoge kanalen van BAC.

ARTIKEL 11

BAC is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

BAC is niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zet- of andere fouten of technische problemen (internet, e-mail, …).

ARTIKEL 12

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens door BAC: e-mail adres, naam en voornaam om deelnemers te informeren over het verloop van de wedstrijd en de afhandeling van de prijs te kunnen garanderen.

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer alle gevraagde persoonsgegevens correct en volledig in te vullen. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard door BAC dan noodzakelijk voor de beschreven doeleinden en worden na afloop van de wedstrijd (en ontvangst van de prijs) verwijderd.

Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan door het daartoe voorziene vakje aan te vinken, mag BAC deze deelnemer informeren met betrekking tot promoties, huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC en wedstrijden via haar nieuwsbrieven.

BAC behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de terzake geldende regelgeving. Door persoonsgegevens mee te delen, gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat BAC persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in haar privacyverklaring, dat kan worden geraadpleegd op de website: https://www.brusselsairport.be/nl/privacy-policy.

De deelnemer kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe volstaat het om een e-mail naar privacy@brusselsairport.be te sturen.

ARTIKEL 13

Dit reglement wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen in verband met dit reglement, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Datum: 27/11/2023