BRUce in Wonderland

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company NV/SA (BAC), met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 02/11/2022 tot en met 30/11/2022, 23u59.

ARTIKEL 2

Deze wedstrijd is enkel toegankelijk voor BRUcard-leden. Ben je een reisagent maar heb je nog geen BRUcard? Dan kan je deze hier aanvragen en alsnog meespelen om kans te maken op een van de prijzen.
Deelname voor deze wedstrijd staat niet open voor: de personeelsleden van BAC en haar partners, haar reclameagentschappen, elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden.

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één (1) van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Brussels Airport Company ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men naar https://activation.brucard.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer 10 vragen correct beantwoorden. Na het beantwoorden van een vraag, kan de kandidaat doorgaan naar de volgende vraag. Na het beantwoorden van de laatste vraag moeten de deelnemers hun gegevens doorgeven. Op het einde moeten de deelnemers de schiftingsvraag beantwoorden en kiezen of ze op de hoogte gehouden willen worden van de aanbiedingen van Brussels Airport.

De deelnemer die de meeste vragen correct beantwoord heeft (maximum 10), kan als eerste prijs kiezen uit een sessie in een vluchtsimulator; een vlucht in een helikopter voor twee personen of een weekend voor twee met een activiteit naar keuze.

De volgende in de rij die de meeste vragen juist beantwoordt, kan als tweede prijs kiezen om als passagier in een deltavlieger mee te vliegen of om deel te nemen aan een initiatievlucht waarbij men leert om een deltavlieger te besturen.

In het geval van een ex aequo beslist de schiftingsvraag wie wint. Als er dan nog steeds sprake is van een ex aequo, wordt de persoon die het eerst heeft deelgenomen (de vroegste datum) uitgeroepen tot winnaar.

De derde in de rij die de meeste vragen juist beantwoordt, kan als derde prijs kiezen om met twee personen vier uur naar Les Thermes de Spa te gaan of een ontbijt voor twee personen met bubbels.

In het geval van een ex aequo beslist de schiftingsvraag wie wint. Als er dan nog steeds sprake is van een ex aequo, wordt de persoon die het eerst heeft deelgenomen (de vroegste datum) uitgeroepen tot winnaar.

Elke deelname die onvolledig is, wordt uitgesloten van deelname. Elke deelnemer mag maximum één (1) keer deelnemen aan de wedstrijd.

ARTIKEL 4

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op volgende prijzen:

ARTIKEL 5

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 6

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 5, zal er omtrent deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 7

Er wordt slechts 1 prijs per adres, per familie en per IP-adres toegekend.
Elke poging tot fraude en elke poging tot het kunstmatig verhogen van de kans om te winnen of elke vorm van manipulatie, al dan niet georganiseerd en al dan niet mits het gebruik van een informaticaprogramma, wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

ARTIKEL 8

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 9

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om de actie en de wedstrijd of het verloop te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden of indien omstandigheden buiten de wil van de organisatoren dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10

BAC behoudt zich het recht voor om over de wedstrijd en haar winnaars te communiceren, waaronder voor promotionele doeleinden. De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de social media, de website en andere digitale- of analoge kanalen van BAC.

ARTIKEL 11

BAC is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.
BAC is niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zet- of andere fouten of technische problemen (internet, e-mail, …).

ARTIKEL 12

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens door BAC: e-mail adres, naam en voornaam om deelnemers te informeren over het verloop van de wedstrijd en de afhandeling van de prijs te kunnen garanderen.

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer alle gevraagde persoonsgegevens correct en volledig in te vullen. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard door BAC dan noodzakelijk voor de beschreven doeleinden en worden na afloop van de wedstrijd (en ontvangst van de prijs) verwijderd.

Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan door het daartoe voorziene vakje aan te vinken, mag BAC deze deelnemer informeren met betrekking tot promoties, huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC en wedstrijden via haar nieuwsbrieven.

BAC behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de terzake geldende regelgeving. Door persoonsgegevens mee te delen, gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat BAC persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in haar privacyverklaring, dat kan worden geraadpleegd op de website: https://www.brusselsairport.be/nl/privacy-policy.

De deelnemer kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe volstaat het om een e-mail naar privacy@brusselsairport.be​ te sturen.

ARTIKEL 13

Dit reglement wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen in verband met dit reglement, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.